W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła po raz drugi bierze udział w Międzynarodowym  Projekcie Edukacyjnym "Z kulturą mi do twarzy".

 

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.

 

CELE PROJEKTU:

Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

Cele szczegółowe:

- promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm - kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

- współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

 

Szkolny koordynator projektu: Anna Wilk

Nauczyciele biorący udział w projekcie: Anna Wilk, Zofia Kunicka, Maria Gamoń

Uczniowie biorący udział w projekcie: klasa 1, 2, 3.