Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Stroniu, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Stroniu.

 •  Data publikacji strony internetowej: 5.11.2022 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 5.11.2022 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona nie posiada:

 •  opisów zdjęć i obrazków
 • napisów pod zdjęciami i pod filmami dla osób niesłyszących
 • możliwości włączenia czytnika głosowego ekranu
 • możliwości informacji o szkole w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 5.11.2022 r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 5.11.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Stroniu.
 • E-mail: sp.stronie@wp.pl
 • Telefon: 18 3336820

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo elementu, opisanie zawartości filmu lub zdjęcia itp.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Budynek, w którym znajduje się szkoła, posiada 4 wejścia. Jedno wejście główne, drugie wejście do oddziału przedszkolnego, dwa pozostałe na zaplecze kuchenne i do biblioteki.

Budynek posiada 2 kondygnacje (parter, 1 piętro). Pomiędzy kondygnacjami znajdują się schody, wyposażone w poręcze.

Budynek nie jest wyposażony w windę, dlatego też nie jest całkowicie dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Parter budynku dostosowany dla osób niepełnosprawnych – wejście z poziomu terenu, łazienki dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

Szkoła nie posiada osoby - pracownika posługującego się językiem migowym.

Na stronie internetowej szkoły, kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna, nie ma informacji głosowych, brak również oznaczeń w języku brajla, oznaczeń kontrastu lub druku powiększonym dla osób niewidzących lub słabowidzących.

 

Aplikacja mobilna:

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dn. 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Stroniu

Adres: Stronie 2, 34 – 604 Przyszowa

E-mail: sp.stronie@wp.pl

Telefon: 18 3336820

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.