PROCEDURA

PRZYPROWADZANIA   I   ODBIERANIA   DZIECI

Z  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO

SZKOŁY   PODSTAWOWEJ   W   STRONIU

 

 Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U 1971) art.106.
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964r., Nr 9, poz. 59 z póź. zm.) art. 92, art. 95, art. 96.
 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997., Nr 88 poz. 553) art. 207 – 210.
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., Nr 16 poz. 93) art. 10, art. 99 § 2.
 5. Statut Szkoły Podstawowej w Stroniu.
 6. Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stroniu.

 Cele procedury

 1. Zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie osób nieuprawnionych za przyprowadzanie i odbieranie dzieci z oddziału przedszkolnego.
 2. Ustalenie osób odpowiedzialnych oraz miejsca i czasu poszczególnych działań.

 Zakres procedury

Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego.

 Definicja przedmiotu procedury

 1. Przyprowadzanie dzieci do oddziału przedszkolnego – doprowadzenie dziecka do drzwi szatni oddziału przedszkolnego i oddanie go pod opiekę nauczyciela lub pracownika Szkoły.
 2. Odebranie dziecka z oddziału przedszkolnego – osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej do nauczyciela i zakomunikowanie faktu odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego.

 Kogo dotyczy procedura

Procedura dotyczy rodziców, prawnych opiekunów, dyrektora Szkoły i nauczycieli.

 Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadania, które jest przedmiotem procedury.

 

         Rodzice (prawni opiekunowie):Przestrzegają ustalonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego.

 • Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania dziecka pod opiekę nauczyciela oraz odebrania go z grupy.
 • Upoważniają inne osoby do odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego.
 • Jeżeli życzeniem jednego rodzica jest nie odbieranie dziecka przez drugiego z nich, to wówczas musi być poświadczone orzeczenie sądowe.
 • Jeżeli rodzice przebywają za granicą wydają upoważnienie potwierdzone notarialnie.
 • W razie jednorazowej sytuacji zmuszającej rodziców do odebrania dziecka przez inną osobę niż na upoważnieniu – rodzic zgłasza ten fakt rano po przyprowadzeniu dziecka nauczycielowi i przekazuje odpowiednie upoważnienie.
 • Potwierdzają znajomość procedury podpisem w składanym oświadczeniu.

  Nauczyciel oddziału przedszkolnego:
 • Informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego – na tablicy ogłoszeń dla rodziców, na pierwszym zebraniu z rodzicami, na stronie internetowej Szkoły.
 • Kontroluje, wymaga i konsekwentnie przestrzega realizacji procedury.


  Nauczyciele:

1) Przyjmują upoważnienie rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby i tworzą listę upoważnionych osób.

 • Przekazują upoważnienia nauczycielowi, który zamyka oddział przedszkolny.
 • Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do szatni do momentu odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną.
 • Sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanej w upoważnieniu z dowodem osobistym.
 • Zbierają pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą od rodziców.

 Opis czynności

 1. Przyprowadzać i odbierać dzieci z oddziału przedszkolnego mogą tylko rodzice, prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione.
 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione w obecności dyrektora Szkoły.
 3. Rodzice przyprowadzają dziecko do oddziału przedszkolnego: w godzinach od 740 do 800 Dziecko przyprowadzane jest do szatni przedszkolnej i przekazane jest przez rodzica pod opiekę nauczyciela.
 1. Ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
 2. Rodzice odbierają dzieci: - do godziny 1240.
  Miejscem odbierania dzieci jest szatnia oddziału przedszkolnego.
 1. Rodzice lub osoby upoważnione są zobowiązani zawsze poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka z oddziału przedszkolnego.
 2. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela powinna okazać go, celem sprawdzenia zgodności danych osoby upoważnionej.
 3. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka:
  1. osobie niepełnoletniej – tj. do 18 roku życia,
  2. nie ujętych w upoważnieniu,
  3. lub, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. oznaki nietrzeźwości).
 4. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka, nauczyciel winien niezwłocznie poinformować dyrektora Szkoły. W takiej sytuacji dyrektor podejmuje czynności zapewniające dziecku bezpieczeństwo.
 5. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane w wyznaczonych godzinach i rodzice nie poinformowali szkoły o ewentualnym spóźnieniu, nauczyciel nawiązuje telefoniczny kontakt z rodzicami, celem wyjaśnienia przyczyny nieodebrania dziecka ze Szkoły.
 6. W przypadku, gdy pod wskazanymi w karcie  zgłoszenia dziecka numerami telefonów, nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w oddziale przedszkolnym 1 godzinę, tj. do godziny 1340.
 7. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
 8. Skutkiem zaistnienia takiej sytuacji jest odwiezienie dziecka przez Policję do Pogotowia Rodzinnego, a powrót dziecka do rodziny może nastąpić dopiero po wydaniu odpowiedniej decyzji przez Sąd.