Od marca 2012r. do czerwca 2013r. w szkole realizowany był projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

PROJEKT  

"INDYWIDUALIZACJA  PROCESU  NAUCZANIA  I  WYCHOWANIA  UCZNIÓW  KLAS I-III  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH"


W GMINIE  ŁUKOWICA współfinansowany przez Unię Europejską.

 

CEL  PROJEKTU: wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwinięcie zainteresowań, likwidacja barier w dostępie do edukacji poprzez indywidualizacje procesu kształcenia i doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

FORMY  WSPARCIA  UCZNIÓW  W  NASZEJ  SZKOLE:

  •  zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 90 godz.

  • zajęcia dla dzieci w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 90 godz.

  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy - 90 godz.

  • doposażenie bazy w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

CAŁKOWITA  WARTOŚĆ  PROJEKTU  W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W STRONIU:  29 996,80zł.