- PROGRAM ZAJĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI SPOŁECZNO - EMOCJONALNEJ

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

EMOCJE PRZEDSZKOLAKA

 

Emocje odgrywają ważną rolę w życiu każdego człowieka. W okresie przedszkolnym następuje intensywny rozwój dziecka, w tym również rozwój emocjonalny. Dzieci przedszkolne poznają, identyfikują i wyrażają emocje, przez co bogaci się i różnicuje ich życie emocjonalne.  

Okres przedszkolny to czas, w którym dzieci mogą wykształcić umiejętności i dobre nawyki emocjonalne takie jak:

 • rozpoznawanie stanu emocjonalnego, w którym aktualnie znajduje się,
 • odczytywanie stanów emocjonalnych innych osób,
 • okazywanie przeżywanych emocji w sposób akceptowany społecznie.

Zdobyte wówczas umiejętności są znaczące w późniejszym życiu. Umożliwiają właściwe zachowanie się dzieci w różnych sytuacjach wobec innych ludzi. Pomagają w radzeniu sobie z napotykanymi trudnościami czy niepowodzeniami.

Dzieci w grupie rówieśniczej uczą się wyrażania emocji i uczuć, a także rozładowania napięć emocjonalnych w akceptowany społecznie sposób, respektowania ustalonych reguł zachowania.

 

Program zajęć z zakresu edukacji społeczno-emocjonalnej „EMOCJE PRZEDSZKOLAKA” realizowany jest w roku szkolnym 2023/2024. Składa się z cyklu zajęć trwających około 30 minut realizowanych w grupie dzieci 5, 6 letnich. Po każdym zajęciu przeprowadzona zostaje ich ewaluacja.

 

Cele programu:

 • rozpoznawanie i nazywanie przeżywanych stanów emocjonalnych, kontrolowanie ich oraz wyrażanie w sposób akceptowalny społecznie,
 • rozwijanie słownika czynnego i biernego dzieci określającego różne stany emocjonalne i uczuciowe (smutek, zmartwienie, przykrość, cierpienie, radość, zadowolenie, szczęście, duma, wściekłość, złość, nieśmiałość, lęk, gniew, zdziwienie, odwaga, nienawiść, itd.),
 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej oraz empatii,
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych interakcji z innymi dziećmi,
 • kształtowanie umiejętności budowania poczucia własnej wartości i silnej osobowości,
 • kształtowanie prospołecznych postaw, eliminowanie aspołecznych zachowań,
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (odporność na porażki i stres),
 • budowanie systemu wartości dzieci.

 

Podstawowym komponentem zajęć są różnorodne zabawy z wykorzystaniem bajkoterapii, opowiadania rozwijające umiejętności społeczne z serii „Jeżyk Michałek w świecie uczuć i emocji”, zabawy dydaktyczne, integracyjne, zabawy ruchowe, z wykorzystaniem muzyki,  zabawy z elementem dramy, prace plastyczne, rozmowy z wykorzystaniem ilustracji.

 

Ewaluacja programu:

 1. Obserwacja zachowania wychowanków w trakcie prowadzonych zajęć w różnych sytuacjach, aktywność podczas zabaw, umiejętność współdziałania z rówieśnikami, nabywanie pewności siebie.
 2. Wyniki obserwacji pedagogicznej dotyczące obszaru rozwoju społeczno-emocjonalnego zaznaczane w Arkuszu obserwacji do badania gotowości szkolnej dziecka.